Trang chủ / Khối hành chính » Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
- Phòng Kế hoạch tổng hợp (General Planning Department) được thành lập cùng ngày với ngày thành lập Bệnh viện Nhi Hải Dương, tức ngày 10/8/2009. Khi mới thành lập tiền thân là phòng  Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng; đến ngày 01/9/2011 phòng được tách ra như hiện nay là phòng Kế hoạch tổng hợp và phòng Điều dưỡng.
- Tính đến thời điểm tháng 7 năm 2022, tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của phòng là 16 đồng chí, gồm 15 viên chức (01 Bác sĩ Chuyên khoa I, 01 Thạc sĩ Y tế công cộng, 10 Cử nhân Điều dưỡng, 01 Cao đẳng Điều dưỡng, 01 Cử nhân Kế toán, 01 Cử nhân Công tác xã hội) và 01 lao động hợp đồng theo NĐ 68/CP.
II. TỔ CHỨC NHÂN SỰ
1. Ban Lãnh đạo đương nhiệm: 03 đồng chí
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Vinh
Bác sĩ Chuyên khoa I
ĐT: 0984.920.026
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hường
Cử nhân Điều dưỡng
ĐT: 0989.965.089
Email: huongbvn34@gmail.com
Phó trưởng phòng: Hoàng Thị Quyên
Thạc sĩ Y tế công cộng
ĐT: 0987.143.533
Email: hoangquyennhihd@gmail.com
2. Nhân viên: 13 đồng chí (11 Cử nhân)
III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1. Chức năng:
Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của bệnh viện, các Khoa, Phòng;
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện;
- Chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn của bệnh viện.
2. Nhiệm vụ:
- Hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn
- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.
- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
- Phối hợp triển khai, hướng dẫn các quy định của Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho các Khoa, Phòng thực hiện.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định; tổ chức trích sao bệnh án phục vụ cơ quan chức năng đủ thầm quyền để giải quyết các chính sách, chế độ cho người bệnh điều trị tại bệnh viện.
- Xây dựng các chương trình Đào tạo & Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
3. Các hoạt động:
- Lập kế hoạch - Kiểm tra, giám sát công tác điều trị và tham mưu cho Ban giám đốc về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
     + Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện.
     + Lập kế hoạch hoạt động bệnh viện hàng quý, năm.
     + Lập các kế hoạch cho công tác điều trị, dự phòng, phòng chống thiên tai…
     + Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan chuyên môn có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bệnh viện.
    + Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các qui chế chuyên môn, kiểm tra giám sát hồ sơ bệnh án xuất viện các khoa nộp mỗi ngày thông qua hình thức chấm bình bệnh án, đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án đúng thời gian quy định.
     + Đảm bảo công tác hội chẩn chuyên môn nội viện và ngoại viện.
     + Giám sát thực hiện các quy trình chuyên môn của bệnh viện đã ban hành.
      + Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn trong toàn bệnh viện.
     + Báo cáo định kỳ hoạt động bệnh viện 6 tháng, hàng năm.
- Thống kê - Báo cáo:
      + Thực hiện thống kê kết quả hoạt động của các Khoa/Phòng dựa vào các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra hàng năm.
      + Thống kê tất cả các số liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn của bệnh viện phục vụ công tác kiểm tra bệnh viện hàng năm.
     + Đảm bảo đủ thông tin cơ bản về hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
     + Khi có chỉ đạo có thể cung cấp số liệu chuyên môn nhằm phục vụ cho công tác quản lý bệnh viện, nghiên cứu khoa học và điều trị bệnh nhân.
- Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế
     + Phối hợp triển khai, hướng dẫn các qui định của Bảo hiểm cho các Khoa, Phòng.
     + Báo cáo, đề xuất cho cơ quan Bảo hiểm các vướng mắc khi thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế tại bệnh viện.
     + Kiểm tra, giám sát hồ sơ bảo hiểm y tế.
     + Hỗ trợ giám định bảo hiểm y tế
     + Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của người bệnh và người nhà người bệnh.
     + Giải quyết những yêu cầu của người bệnh, cơ quan công an, cơ quan bảo hiểm… về: tóm tắt bệnh án, photo bệnh án, chứng nhận thương tích, in sao phim….
     + Phúc đáp các công văn yêu cầu của các bệnh viện, cơ quan khác.
     + Xây dựng lịch trực, lịch mổ cho toàn bệnh viện. Kiểm tra các báo cáo số ngày trực của nhân viên các khoa phòng.
- Lưu trữ hồ sơ bệnh án:
     + Đảm bảo lưu trữ, khai thác hồ sơ bệnh án xuất viện và tử vong đúng quy định.
     + Đảm bảo an toàn về công tác phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm mốc theo quy định.
     + Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ bệnh án, đánh số và vào sổ lưu trữ và phần mềm quản lý, sắp xếp lưu trữ hồ sơ bệnh án vào kho.
- Tổ Công tác xã hội:
     + Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh;
     + Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật;
     + Vận động tiếp nhận tài trợ;
     + Hỗ trợ nhân viên y tế;
     + Đào tạo, bồi dưỡng;
     + Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện;
     + Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.
IV. THÀNH TỰU
- Tập thể lao động xuất sắc: 04 lần.
- Bằng khen Sở Y tế: 03 lần.
- Bằng khen Uỷ ban nhân tỉnh: 01 lần.
V. TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
     Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng, tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc trong các mặt hoạt động chuyên môn của bệnh viện.
     Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của bệnh viện. Phòng Kế hoạch tổng hợp đã nâng cấp và hoàn tiện quy trình làm việc tại từng Tổ chuyên môn.
- Tổ Văn phòng:
     + Đảm bản giải quyết toàn bộ các vấn đề liên quan đến chuyên môn, lịch trực lịch mổ, kiện cáo thắc mắc, cung cấp trích sao hồ sơ bệnh án và chứng thương khi có yêu cầu của các cơ quan và cá nhân liên quan; Tổ chức, xây dựng lịch trực, lịch mổ toàn viện; Xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn… thông qua các Quy trình đã được xây dựng chuẩn hóa theo ISO.
     + Tổ thống kê: thực hiện việc cập nhật, theo dõi, thống kê, báo cáo số liệu thông qua hệ thống phần mềm bệnh viện. Cung cấp các số liệu báo cáo về các hoạt dộng chuyên môn của bệnh viện một cách khoa học, chính xác.
- Tổ lưu trữ hồ sơ bệnh án: quản lý toàn bộ hồ sơ bệnh án trên phần mềm nhằm đảm bảo việc lưu trữ được khoa học, chính xác đồng thời dễ cung cấp lại khi có nhu cầu sử dụng. Trang bị hệ thống kho, giá đạt tiêu chuẩn lưu trữ.
- Tổ Công tác xã hội:
     + Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, chức năng theo hướng chuyên môn hóa, có sự phân công, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
     + Từng bước hiện đại hóa hoạt động thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý.
     + Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật. Các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.
 
Một số hình ảnh kết quả hoạt động của phòng:
Hoạt động của Tổ Văn phòng
   
           
Hoạt động của Tổ Công tác xã hội
  
                                                                                                                                                                         
   Hoạt động của Tổ Lưu trữ hồ sơ bệnh án
      
Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Bài viết liên quan

Thời gian làm việc

  • Hành chính: 7h00 - 16h30 (thứ 2 - 6)
  • Khám & Cấp cứu: 24/24